Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Masnach Deg 

Ar ddiwedd Pythefnos Masnach Deg, mae hi’n bleser i gyhoeddi dwy Gystadleuaeth Barddoniaeth Cymorth Cristnogol a Siocled Divine 2017. Y gyntaf yn Gymraeg gyda Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru yn beirniadu a’r ail gyda Laura Dockrill, bardd ac awdures y llyfrau ‘Darcy Burdock’ yn beirniadu’r gystadleuaeth Saesneg.  Hoffwn wahodd eich disgyblion i gymryd rhan eleni.

CYSTADLEUAETH BARDDONI DIVINE A CYMORTH CRISTNOGOL 2017 yn Gymraeg – ‘Rhannu Blas Divine’.

CYSTADLEUAETH BARDDONI DIVINE A CYMORTH CRISTNOGOL 2017 yn Saesneg – ‘Rhannu Blas Divine’.

Ydi rhannu’n gwneud ichi deimlo’n dda? Oes blas gwell i’r siocled? Ydych yn teimlo fel eich bod yn rhannu mewn profiadau ffermwyr coco? Galwn am gerddi ar y thema, ‘Rhannu Blas Divine’.

Sut i gystadlu yn Gymraeg >>>

Sut i gystadlu yn Saesneg>>>

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2017

Mae adnodd dysgu (cyflwyniad gwasanaeth a PowerPoint) i gyd-fynd â’r gystadleuaeth:- Adnodd Chwarae Teg yn Ghana >>>

Mae yna ddau gategori cystadlu yn y gystadleuaeth Gymraeg: cynradd ac uwchradd. Bydd y gwobrau’n cynnwys siocled Divine a thalebau llyfr.  Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ystod Eisteddfod yr Urdd. Er mwyn sicrhau parhad y gystadleuaeth hon byddai’n dda cael mwy o gystadleuwyr o wahanol rannau o Gymru. Byddem yn gwerthfawrogi yn fawr pe byddech yn sicrhau bod y gystadleuaeth yn cael ei hybu.

Mae yna 3 categori yn y gystadleuaeth Saesneg: 7-11 oed (cynradd), 12-16 oed (uwchradd) & 17 oed-oedolion (beth am gofyn i’r rhieni cymryd ran hefyd!). Bydd y gwobrau’n cynnwys siocled Divine a thalebau llyfr. 

Os ydy eich ysgol yn gweithio tuag at Wobr Ysgol Masnach Deg, cofiwch fod cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn gallu cyfri tuag at y gwaith hwn.Cystadleuaeth Barddoniaeth Divine 2015

Mae'r gystadleuaeth yn rhoi'r cyfle i athrawon i drafod materion yn ymwneud â masnach deg yn y dosbarth, gan gynnig ffordd greadigol i'r disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau ieithyddol a llenyddol i ymateb a mynegi eu syniadau ar y materion hyn.

Y thema eleni - ‘Pan rwy’n tyfu fyny, rwyf eisiau bod yn ffermwr/aig coco....'

  • Mae gennym 2 gystadleuaeth – un yn yr iaith Gymraeg ac un yn Saesneg.  
  • Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog fydd yn beirniadu y gystadleuaeth Gymraeg a’r bardd ac awdur John Dougherty fydd yn beirniadu y gystadleuaeth Saesneg.  
  • Mae’r cystadleuaethau ar agor i blant hŷn na 6 oed
  • Bydd y beirniad yn ymweld â’r ysgol i gyflwyno’r gerdd fuddugol neu yn ei ddarllen ar fideo.

Dyddiad cau 01/05/15

 

  cliciwch yma am fwy o wybodaeth   


Cystadleuaeth Barddoniaeth Divine 2015
Mae'r gystadleuaeth yn rhoi'r cyfle i athrawon i drafod materion yn ymwneud â masnach deg yn y dosbarth, gan gynnig ffordd greadigol i'r disgyblion i ddefnyddio eu sgiliau ieithyddol a llenyddol i ymateb a mynegi eu syniadau ar y materion hyn.

Y thema eleni - ‘Pan rwy’n tyfu fyny, rwyf eisiau bod yn ffermwr/aig coco....'

Dyddiad cau 01/05/15
 
 
Posteri Pythefnos Masnach Deg
Cynradd
Uwchradd


Bydd pecynnau ysgolion Pythefnos Masnach Deg yn cael ei anfon allan ar y cynharaf ar ddydd Mawrth Chwefror 3ydd 2015. Gallwch gyn-archebu eich pecynnau trwy e-bostio mail@fairtrade.org.uk, yn gofyn faint ohonynt hoffech yn Gymraeg a Saesneg ac yn rhoi eich cyfeiriad post.

Mae'r adnoddau eleni fel a ganlyn -

Pecyn ysgolion Saesneg -
Poster digwyddiad
Poster Canllaw Gweithredu (adnoddau a syniadau ar gefn y poster)
Poster mawr o fferm goco
Lliain bwrdd (i'w lliwio a’u haddurno)
Balwnau
Sticeri

Pecyn atodol Ysgolion Cymraeg -
Poster digwyddiad
Poster Canllaw Gweithredu (adnoddau a syniadau ar gefn y poster)

Adnoddau ar-lein -
Cynllun y Cynulliad - Cymraeg a Saesneg
Cynlluniau gwersi - Saesneg yn unig
Pwynt Pŵer - lluniau yn bennaf ond mae rhai geiriau Saesneg

Mae’r thema eleni yn ymwneud â Dewis Cynhyrchion sy'n Newid Bywydau – mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar de, siwgr a choco ac anelu at godi ymwybyddiaeth o’rpwysigrwydd o gynnydd yng ngwerthiant y cynhyrchion hyn. I wneud hyn, maent yn dweud straeon am gynhyrchwyr a pham mae Masnach Deg yn gwneud gwahaniaeth -http://www.fairtrade.org.uk/fortnight. Mae safbwynt yr ysgolion yn canolbwyntio ar goco ac mae’r adnoddau yn adrodd straeon am ffermwyr coco a'u cymunedau.


Pam ddylech chi ddod yn Ysgol Masnach Deg?
Mae’n ddull cyffrous a deniadol i ddisgyblion ysgolion cynradd ac
uwchradd ddysgu a gweithredu dros Fasnach Deg yn ogystal â
gwneud gwahaniaeth.
Am mwy ….The Fairtrade Schools Award flier (Cym).pdf

Gwybodaeth i athrawon
Cystadleuaeth Cân Masnach Deg 2013 

• Ydych chi am greu cân Masnach Deg i’ch ysgol?
• Ydych chi’n ffansio’r cyfle i ennill tlws ac i recordio’r gân yn broffesiynol?
• Cymerwch ran yng Nghystadleuaeth Cân Masnach Deg 2013! Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob ysgol yng Nghymru a’r thema eleni yw ‘Ein Cenedl Masnach Deg’. Mae’n ffordd arbennig i’r disgyblion i ddysgu mwy am Fasnach Deg yn ogystal â datblygu eu sgiliau cerddorol a’u hysgrifennu creadigol! Sut i gymryd rhan -

* Cam 1- Creu’r gân wreiddiol (geiriau a cherddoriaeth)
* Cam 2- Recordio a pherfformio’r gân
* Cam 3- Ei anfon at y panel beirniadu!

Fe fydd yr ysgolion ar y rhestr fer yn perfformio yn Ffair Masnach Deg y Byd Cymru yn y Fenni ar Ddydd Sul 6ed o Hydref 2013 mewn orchest derfynol! (Mae peth cyllid ar gael ar gyfer costau teithio). Edrychwch ar y daflen wybodaeth isod ar gyfer manylion ynglŷn â sut i gofrestru... Taflen wybodaeth Cystadleuaeth Cân Masnach Deg. Dyddiad Cau ar gyfer ymgeision yw Dydd Gwener, Gorffennaf 5ed 2013
Er mwyn darganfod mwy o wybodaeth mae croeso i chi e-bostio 
Caiff y gystadleuaeth hon ei threfnu gan Love Zimbabwe gyda chefnogaeth gan Cymru Masnach Deg ac Aelodaeth y Gydweithfa.
 
A wnaeth eich ysgol gynnal gweithgaredd Masnach Deg gyffrous yn ystod Pythefnos Masnach Deg eleni?
Ydych chi’n ffansio ennill gwobr genedlaethol a £350?

Mae Gwobr Masnach Deg Margaret Demidecka, sy’n cael ei rheoli gan y Sefydliad Masnach Deg, wedi bod mewn bodolaeth am nifer o flynyddoedd. Caiff gwobr o £350 ei gynnig am y pumed flwyddyn yn olynol eleni ar gyfer y gweithgareddau gorau wedi eu trefni gan un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd yn ystod Pythefnos Masnach Deg. Bwriad y wobr hon yw cryfhau gweithgareddau Masnach Deg yn yr ysgol. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob ysgol gynradd ac uwchradd ac nid oes angen i chi fod yn Ysgol Masnach Deg i gystadlu! Bydd y panel beirniadu yn edrych am weithgareddau arloesol a diddorol sydd yn lledu neges a hanes Masnach Deg i gynulleidfa ehangach. Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu beirniadu ar yr amcanion canlynol: Effaith, Dychymyg, Cynnwys Addysgol; Perthnasedd i’r thema. Mae’r beirniad eisiau gweld bod y gweithgareddau wedi dangos beth a olygir gan Fasnach Deg a sut mae’n gallu newid bywydau cynhyrchwyr yn y byd datblygedig. Gallwch lawr lwytho eich ffurflen ar gyfer Gwobr Demidecka yma .
A wnewch chi ddychwelyd eich ffurflen yn ogystal â chynnwys tystiolaeth o’ch digwyddiad megis lluniau, enghreifftiau o bosteri, taflenni neu sylw yn y cyfryngau (dim mwy na chwech dudalen A4) i: Gwobr Margaret Demidecka, Y Sefydliad Masnach Deg, 3ydd Lawr, Ibex House, 42-47 Minories, Llundain, EC3N 1DY Dyddiad cau ar gyfer ymgeision yw Mai 17eg 2013 Ar gyfer tipyn o ysbrydoliaeth cymerwch gip olwg ar beth wnaeth yr ysgolion buddugol yn ystod Pythefnos Masnach Deg y llynedd..
Fe wnaeth Ysgol Tavernspite ennill cymeradwyaeth fawr ynghyd â chreu argraff ar y beirniad gydag ymgyrch i ddysgu mwy am beli pêl droed Masnach Deg, i gael peli Masnach deg eu hun a hyd yn oed i dwyn perswâd ar glybiau pêl droed cenedlaethol i brynu peli Masnach Deg ar gyfer eu tîm! Pob Lwc! Helen

Pythefnos Masnach Deg yn Sir Gâr 2013

Cystadleuaeth Barddoniaeth Masnach Deg

Er bod Pythefnos Masnach Deg drosodd gallwch gymryd cam pellach gyda’ch dysgu trwy fod yn rhan o Gystadleuaeth Barddoniaeth Divine/Cymorth Cristnogol. Y teitl eleni yw ‘Siolced yw’r Blas i’w Drysori’, felly gall disgyblion cynradd ac uwchradd ddefnyddio eu sgiliau llenyddol i fod yn greadigol a chyfansoddi cerdd am siocled a materion masnach deg. Geraldine McCaughrean fydd yn beirniadu’r cerddi Saesneg a bydd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru yn beirniadu y cerddi Cymraeg.

Lawr lwythwch y manylion a’r termau o wefan Cymorth Cristnogol Cymru neu Divine. sydd hefyd yn eich cyfeirio at adnoddau dysgu. Mae yna hefyd wasanaethau a gweithgareddau sy'n seiliedig siocled ar y wefan Masnach Deg Cymru. Y dyddiad cau yw Ebrill 30ain 2013. Beth am fynd amdani?

Cofiwch ddanfon eich cerddi Cymraeg at cerddi@cymorth-cristnogol.org neu eu danfon i’r cyfeiriad isod:

5 Heol yr Orsaf, Radyr, Caerdydd, CF15 8AACYSTADLEUAETH FARDDONIAETH MASNACH DEG DIVINE/CYMORTH CRISTNOGOL

Fy Siop Siocled

Dychmygwch berchen siop siocled! Fy Siop Siocled yw teitl Cystadleuaeth Farddoniaeth Divine/Cymorth Cristnogol eleni. Mae’r gystadleuaeth wedi symud i dymor y Gwanwyn a gall athrawon sy’n dathlu Penwythnos MD fanteisio ar waith llythrennedd! Eleni, am y tro cyntaf, bydd cyfle i gystadlu trwy gyfrwng y Gymraeg. Y beirniad fydd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru. Categorïau’r gystadleuaeth Gymraeg yw 7-11 a 12-16oed.

Gweler manylion pellach ar y dogfennau uchod ac ar ein gwefannau cyn bo hir, ble ceir adnoddau ar gyfer athrawon hefyd - lincs uchod. 

Cymorth Cristnogol                 Divine Chocolate 


Byddai’n wych gweld lot o ddisgyblion o Gymru yn cystadlu eleni, felly pasiwch y neges ymlaen os gwelwch yn dda!

 


 Gweithdy Masnach Deg : Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Sesiwn Tri – 16.00 – 12fed Mehefin 2012
Gwirio eich bod yn barod i wneud cais am faner Masnach Deg
Rhoi eich tystiolaeth ar-lein
Dathlu eich llwyddiant

Sesiwn Dau – 16.00 – 21ain Chwefror 2012
Astudiaethau achos o ysgolion
Llunio eich portffolio
Rhannu arferion da
Gwirio eich cynnydd

Sesiwn Un – 16.00 – 18fed Ionawr 2012
Beth yw Masnach Deg?
Pa fudd gaiff ei ysgol o Fasnach Deg?
Mynd ar-lein i gofrestru ar y rhaglen
Pum elfen y rhaglen Masnach Deg
Llunio cynllun gweithredu


Pythefnos Masnach Deg - 28ain Chwefror - 13eg Mawrth 2011

Faner gyntaf Masnach Deg yn Sir Gâr - Ysgol Llanddarog

Cofrestr ar lein
http://www.fairtrade.org.uk/schools/ 
PythefnosMasnach Deg yn Sir Gâr - Cylch llythyr (Dwyieithog)
Pythefnos Masnach Deg yn Sir Gâr 2011.doc

 


Ysgolion Sir Gâr gyda Baner Masnach Deg
Ysgol Llanddarog     Ysgol Dyffryn Tâf     Ysgol Iau Llangennech
Ysgol Talacharn     Canolfan Ddydd Rhyd-y-gors


   I fod yn Ysgol Fasnach Deg mae angen ichi gyrraedd 5 nod

Sefydlu Grŵp Llywio Ysgol Fasnach Deg (gydag o leiaf hanner y grŵp yn ddisgyblion) sy'n cyfarfod o leiaf unwaith y tymor.

 

Llunio a mabwysiadu Polisi Masnach Deg y mae'r Bwrdd Llywodraethwyr yn ei gefnogi ac y mae'r Pennaeth wedi ei lofnodi.
Defnyddio a gwerthu nwyddau Masnach Deg gymaint â phosibl.
Dysgu am Fasnach Deg mewn o leiaf dri phwnc mewn dau grŵp blwyddyn.

Cymryd camau i hybu Masnach Deg o leiaf unwaith y tymor yn yr ysgol ac unwaith y flwyddyn yn y gymuned.

Safle we Masnach Deg Cymru 
Clicwch yma

 

Sign In