Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Datblygu Meddwl mewn Mathemateg 
Dewch i Feddwl trwy Fathemateg! Blwyddyn 1

Wrth ddatrys problemau, y dysgu mwyaf effeithiol ynglŷn â’r ffordd y mae plant yn meddwl: maent yn eich helpu chi a’r plant i ganolbwyntio ar sut maent yn datrys problemau a darganfod ffordd drwyddynt. Mae’r gweithgareddau penagored yma yn ychwanegiad amhrisiadwy ac yn ystyried beth sy’n mynd ymlaen tu fewn i feddyliau plant, ac nid yn unig yr atebion y maent yn eu cynhyrchu. Mae’r deunyddiau yn Dewch i Feddwl trwy Fathemateg! wedi eu gwreiddio mewn ymchwil a wneud i ddefnyddio a chymhwyso adnoddauDewch i Feddwl trwy Fathemateg! 6-9

Mae Dewch i Feddwl trwy Fathemateg! 6-9 yn cynnwys 19 o weithgareddau hwyl a all disgyblion eu cynnal mewn sesiynnau rhyngweithiol, mewn grwpiau a hefyd mewn parau. Mae disgyblion yn datblygu eu syniadau ochr yn ochr gyda’u cyfoedion a dysgu sut i weld pethau o safbwynt rhywun arall.
Mae’r gweithgareddau yn ymdrin â’r meysydd canlynol: system rhif, mesur, problemau geiriol, perthnysau lluosi, siâp, gofod a thrin data.

Thinking Maths CAME Cynradd
 
Mae’r blygell hon yn mynd gyda rhaglen ddatblygu broffesiynol CAME Cynradd.

Mae’r rhaglen ddwy-flynedd wedi’i seilio ar ymchwil helaeth i mewn i sut i hybu datblygiad sgiliau meddwl plant mewn mathemateg. Mae’n archwilio nid yn unig beth i ddysgu i blant Blwyddyn 5 a 6 ond hefyd sut a pham.


Thinking Maths CAME Uwchradd

Mae’r 30 o wersi yma wedi eu hanelu at fyfyrwyr o 11 i 14 oed ac wedi eu profi i godi cyrhaeddiad ar lefel TGAU, pan yn cael eu defnyddio fel rhaglen.
Mae pob gwers wedi ei dylunio i roi cyfle am feddwl gweithredol ffurfiol (fel a ddiffiniwyd gan Piaget) o fewn un o’r wyth llinyn cynnwys canfyddadwy canlynol tra hefyd yn cysylltu â llinynnau eraill.Mae’r ddogfen hon yn cynnig cymorth i athrawon adnabod a hybu uwch sgiliau mathemategol yng Nghyfnod Allweddol 3 ac ymlaen i Gyfnod Allweddol 4. Mae’n cynnwys enghreifftiau o waith dysgwyr
sy’n dangos nodweddion Lefel 7 i Berfformiad Eithriadol o fewn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer mathemateg. Ceir sylwadau sy’n
odi nodweddion uwch sgiliau mathemategol.

 

 


Uwch sgiliau mathemateg.pdf
Sign In