Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Adnoddau Hunan-arfarnu 

Fframwaith a Matrics Cefnogi, Herio ac Ymyrryd Rhanbarthol
Cliciwch yma...Prompts a Thempledi Defnyddiol


Estyn

Mae Estyn wedi paratoi a chyflwyno canllawiau hunan-arfarnu defnyddiol iawn ar gyfer ysgolion - yn seiliedig ar y Fframwaith Arolygu Cyfrredin. Maent yn hynod ddefnyddiol wrth ddrilio lawr ymhellach yng nghyd-destun dangosyddion y Fframwaith Rhanbarthol ar gyfer Cefnogaeth, Her ac Ymyrraeth. 

Canllaw Hunan-arfarnu ar gyfer Ysgolion Cynradd

Canllaw Hunan-arfarnu ar gyfer Ysgolion Uwchradd

Canllaw Hunan-arfarnu ar gyfer Ysgolion Arbennig ac UCDMapio gweithgareddau hunan-arfarnu dros gyfnod o amser

Esiampl A
Yn ogystal a'r gweithgareddau a nodir ar yr amserlen flynyddol uchod, mi fyddai ysgolion yn awyddus i drefnu gweithgareddau hunan-arfarnu eraill, wrth gwrs - dros gyfnod o ddwy neu dair blynedd efallai (e.e. canfod barnau rhieni, y gymuned neu bartneriaid eraill). Arsylwi Gwersi


Lluniwyd y daflen isod, yn wreiddiol, fel adnodd hunan-arfarnu ar gyfer athrawon. Serch hynny, mae'n hawdd addasu'r daflen ar gyfer arsylwi gwersi yn gyffredinol, neu ar gyfer trefniadau rheoli perfformiad.

Fy Addysgu (prompts ar gyfer arfarnu yr addysgu)

Templedi eraill ar gyfer arsylwi gwersi. Gellid eu haddasu yn ol yr angen: 

Ffurflen Arsylwi Gwersi A gyda cholofnau er mwyn ffurfio barn yn erbyn y meini prawf

Ffurflen Arsylwi Gwersi B gyda rhesi gwagCynnwys Eraill

Gwrando ar Ddysgwyr  (Pecynnau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig)

Holiadur i Ddysgwyr Cynradd (Estyn)

Holiadur i Ddysgwyr Uwchradd (Estyn)

Holiaduron ar gyfer canfod barn y dysgwyr (ALl Sir Gaerfyrddin)

Holiaduron ar gyfer canfod barn rhieni (ALl Sir Gaerfyrddin)

Holiadur i Rieni (Estyn)Ffurflenni Arfarnu Amrywiol

Log ar gyfer pennaeth adran / arweinydd pwnc

Crynodeb o Arfarniad ar gyfer pwnc neu agwedd o fywyd ysgol
Adroddiadau Hunan-arfarnu

Mae Estyn yn hapus i ysgolion ddefnyddio unrhyw fformat addas ar gyfer eu hadroddiadau hunan-arfarnu. Mae dwy enghraifft addas isod, sef fformat dewisol Estyn a fformat dewisol yr ALl. (Addaswyd y Fframwaith Cefnogaeth, Her ac Ymyrraeth Rhanbarthol er mwyn creu fformat yr ALl) 

Fformat Dewisol Estyn ar gyfer Adroddiad Hunan-arfarnu 

Fformat Dewisol yr ALlCynlluniau Datblygu Ysgol ac Adrannol

Templed ar gyfer cynlluniau datblygu ysgol, cynlluniau datblygu adran a chynlluniau gweithredu ol-arolwg


Sign In