Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Newyddion 
 
Cynllun Ailgylchu Batris
Nodyn atgoffa i’r holl ysgolion ac i swyddfeydd y cyngor ynghylch sut mae ailgylchu batris, mae’r cyngor wedi ymuno ag ERP i ddarparu’r gwasanaeth hwn. Bydd angen i’r holl ysgolion a swyddfeydd sydd â biniau batris ffonio 08456 852424 i’w gwacáu neu wneud cais drwy’r ddolen ar y we:
www.erp-batteries.co.uk/request-collection
Gadewch yr opsiwn o ran y math o gynhwysydd ar y rhagosodiad h.y. blwch cardbord/hyd at 25 cilogram. Cofiwch fod angen rhybudd o 20 diwrnod felly rhowch wybod pan fydd y cynhwysydd yn 3/4 llawn.
Os nad oes gennych gynhwysydd batris, gallwch wneud cais am gael un drwy’r ddolen ganlynol:
www.erp-batteries.co.uk/request-box


EcoSgolion – Cwrs Min nos 
10fed Tachwedd 2014
16.00 – 17.30Adnodd Dysgu Newydd yn yr Awyr Agored i Ysgolion Cynradd Sir Gâr

Mae Grant arbennig newydd ar gael, tan 31 Mawrth 2013, i gefnogi hyd at 20 o Ysgolion Cynradd yn Sir Gaerfyrddin i blannu coed ar eu tir.

Mae hwn yn gyfle gwych i gael plant i fod yn rhan o’r broses o blannu coed, fel y gallant fod yn gyfrifol am eu darn bach nhw o goetir a dod yn geidwaid balch ar adnodd dysgu tymor hir i’w hysgol.

Bydd pob Ysgol Gynradd lwyddiannus yn cael: 
  • pecyn o goed brodorol 
  • benthyg offer ar gyfer plannu’r coed 
  • ategolion plannu yn cynnwys cyfarpar diogelu coed ifanc, gwiail a thomwellt
  • ffilm newydd, ddwyieithog 10 munud o hyd ar DVD, yn rhoi canllaw cam wrth gam ymarferol ar y broses o blannu coed ar dir ysgol, gydag esboniad syml a chlir o’r modd mae coed yn gweithio
  • gwasanaeth ymgynghorydd coed arbenigol ar y safle i roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â ble i blannu, coed addas, technegau plannu, gofal ar ôl plannu a chynnal a chadw.
Mae Partneriaeth Amgylcheddol Sir Gaerfyrddin a Menter Addysg y Coed yn darparu’r arian ar gyfer y Grantiau hyn, tra bod Coed Cadw yn darparu’r coed.

Grŵp Clwstwr Menter Addysg y Coed Sir Gaerfyrddin sy’n gweinyddu’r grant. I gael rhagor o fanylion a gwneud cais cysylltwch â:

Caz Phillips
Rhif ffôn: 01834-831997 neu 07903-859-515
E-bost: 
treemajik@googlemail.com

Rhaid i fynegiannau o ddiddordeb ddod i law erbyn Ionawr 18 2013 fan bellaf.WYTHNOS COMPOSTIO RYNGWLADOL

Mae'n Wythnos Compostio Rhyngwladol rhwng Mai 7 - 11eg a fel rhan o'r ymgyrch eleni mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig bin compost am ddim neu abwydfa i unrhyw ysgol sy'n mynychu ein gweithdy compostio.

Bydd y gweithdai yn cael ei chynnal yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ar dydd Iau, 10 Mai o 4:00 tan 5.30 o’r gloch. Mae'r sesiynau hyn yn anelu at eich helpu i ddechrau arni neu os oes gennych fin compost neu abwydfa yn barod ac yn cael unrhyw broblemau byddwn wrth law i roi cyngor arbenigol.

Bydd y sesiynau hyn yn helpu cynnydd o unrhyw brosiect ardd neu lleihau gwastraff fel rhan o'ch gweithgareddau Eco-Ysgolion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, anfonwch e-bost imi cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Cofion gorau,

Tinatmbrice@sirgar.gov.uk

Cylch Ansawdd Uwchradd Eco- ysgolion
28ain Chwefror 2012
4 – 5.15
Ysgol Uwchradd Glan-y-môr
Cylch Ansawdd Uwchradd Eco- ysgolion Gwanwyn 2012.doc

 


Cylchoedd Ansawdd Eco-Sgolion - Sesiwn min nos Eco Sgolion
Ardal Dinefwr - 21ain Mehefin 2011
Ardal Caerfyrddin - 22ain Mehefin 2011
Ardal Llanelli - 23ain Mehefin  2011

RSPB Big Garden Bird Watch
29ain & 30 Ionawr 2011 Clicwch yma (Saisneg yn unig)

Sign In