Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Newyddion 

Newyddion Masnach Deg Sir Gâr 2016


Beth am Ginio Mawr ‘Masnach Deg’?!

Ydych chi’n chwilio am weithgaredd Masnach Deg llawn sbri'r haf yma? Beth am gymryd rhan yn 'Cinio Mawr' y Prosiect Eden ac ychwanegu blas Masnach Deg iddo?

Bwriad y Cinio Mawr yw ymgynnull pobl drwy fwyd da- rhywbeth perffaith i ddathlu ein cymunedau Masnach Deg ar draws Cymru.

Cliciwch yma i gofrestru am becyn Cinio Mawr rad neu cliciwch yma ar gyfer syniadau i ychwanegu’r blas Masnach Deg.

Cwpan y Byd Masnach Deg

Lansiwyd Cwpan y Byd Masnach Deg i gynorthwyo plant a phobl ifanc i ddeall mwy am Fasnach Deg ac yn benodol ble caiff ein peli eu creu. Mae 3 prif syniad ar gyfer gweithgareddau yng Nghwpan y Byd Masnach Deg:

1. Cystadleuaeth Cwpan y Byd Masnach Deg
2. Cystadleuaeth Proffil o Wledydd Sy’n Cynhyrchu’n Fasnach Deg
3. Gwobr Y Gweithgaredd Pêl-droed Masnach Deg Gorau

Cliciwch yma i ddarganfod sut i gymryd rhan!

Gwobr Ysgolion Masnach Deg Newydd

Ar ddiwedd mis Ionawr fe lansiodd y Sefydliad Masnach Deg diweddariad o Wobr Ysgolion Masnach Deg wedi ei chynllunio i roi mwy o gefnogaeth a mwy o hyblygrwydd i’r ysgolion ynghyd â chanolbwynt ar ddysgu.

I ddarganfod mwy ynghylch y newidiadau a beth maent yn golygu i chi, ymwelwch â’n Tudalen Ysgolion Masnach Deg.

Beth am Foncho?

Ydych chi’n cofio gweld y boi yma yn ystod Pythefnos Masnach Deg? A wnaethoch chi arwyddo cerdyn deiseb i wneud bananas yn deg neu ddysgu am ei fferm bananas yng Ngholombia?

Ar draws y DU fe gefnogodd 70,000- swm anferth- o bobl yr ymgyrch eleni. Gallwch ddarganfod mwy ynglŷn â’r ymgyrch i Wneud Bananas yn Deg yma!

Cylchllythyron Masnach Deg
Masnach Deg 2013
 Cystadleuaeth Barddoniaeth Divine 2014Pythefnos Masnach Deg - Ysgol Gynradd Lacharn

Ar ddechrau Pythefnos Masnach Deg ar fore braf o wanwyn yn Ysgol Gynradd Lacharn, daeth y disgyblion, y staff a chynrychiolwyr cymunedol ynghyd i ddathlu bod yr ysgol wedi ennill statws Masnach Deg - y 500fed Ysgol Masnach Deg yn y Deyrnas Unedig. Cafodd gwesteion eu croesawu i'r ysgol gan Nia Ward, y Pennaeth. Mewn gwasanaeth ysgol arbennig, disgrifiodd disgyblion y gwaith roeddent wedi ei wneud er mwyn ennill statws Masnach Deg. Anfonodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru neges bersonol i longyfarch yr ysgol.  Cafodd ei gynrychioli gan John Griffiths, Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth y Cynulliad. Mae Mr Griffiths yn gefnogwr brwd o'r Fenter Masnach Deg ac yn ddiweddar, aeth i ymweld â phrosiectau Masnach Deg yn Uganda. Cafodd y staff a'r disgyblion eu llongyfarch am eu gwaith caled a'u llwyddiant gan Mr Griffiths a chyflwynodd y faner Masnach Deg i'r ysgol. Trefnodd y Sefydliad Masnach Deg bod Kwame Benson, Llywydd Ffermwyr Masnach Deg yn Ne Affrica yn dod i gyfarfod â'r plant. Disgrifiodd pa mor bwysig roedd Masnach Deg i'w ran ef o'r byd a'r gwahaniaeth mawr roedd Masnach Deg yn ei wneud. Roedd Jane Tremlett, y Cynghorydd lleol yn hynod o bles â chyflwyniad y disgyblion a theimlodd ei bod hi, yr athrawon a'r gymuned ehangach wedi dysgu llawer iawn o'r gwaith roedd y bobl ifanc wedi ei wneud. Ar ôl y gwasanaeth, bu'r disgyblion yn cymryd rhan mewn sesiwn fideo-gynadledda gyda phlant mewn ysgol a ariennir gan Fasnach Deg yn Uganda. Roedd plant o'r ddwy wlad yn gallu holi ei gilydd ynghylch eu bywydau ac roedd yr ymatebion gan y plant o Uganda yn agoriad llygad gan wneud i blant Ysgol Lacharn werthfawrogi pwysigrwydd cefnogi achos mor deilwng â Masnach Deg hyd yn oed yn fwy.
 


Dathlu baner gyntaf Masnach Deg Sir Gâr yn Ysgol Llanddarog

Cylchllythyron Masnach Deg
Masnach Deg 2012.doc
Pythefnos Masnach Deg yn Sir Gâr 2011.doc

Sign In