Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Gwybodaeth 

Beth yw Chwarae a Iaith/Chwarae a Rhif

 

Cyfathrebu, iaith, llythrennedd, rhifedd a chwarae – dyma i chi`r meini adeliadu ar gyfer dysgu llwyddiannus, a nhw sy`n ffurfio sail y rhaglenni Chwarae a Iaith (Chal)

a Chwarae a Rhif (ChaRh). Datblygwyd y rhaglenni hyn yng Nghymru fel rhan o`r ymgyrch i wella sgiliau iaith plant ifanc a gwella eu parodrwydd ar gyfer ysgol. Fel elfen o strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella sgiliau sylfaenol, cydnabyddir rhaglenni Chal a ChaRh yn ffordd effeithiol o gynyddu cyrhaeddiad ymlith plant ac annog rheini at ddysgu pellach. Mae’r rhaglenni’n amlygu’r cyfleoedd sydd gan rieni/gofalwyr i gefnogi datblygiad eu plant o 0-3 oed.

 

Datblygwyd y ddwy raglen fel rhan o ymateb Sgiliau Cymru i waith ymchwil a gofidiau ynglyn a gostyngiadau mewn lefelau parodrwydd i ddysgu ymhlith plant yn dechrau`r ysgol, yn enwedig, y gofidiau a fynegwyd gan benaethiaid am sgiliau siarad a gwrando plant ifanc wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol. Mae`n ategu ac yn ehangu ar waith sector y blynyddoedd cynnar ac yn ffurfio rhan bwysig o`r rhaglen Dechrau`n Deg.

 

Ar gyfer pwy y maent?

 

  • Mae`r arian ar gyfer y rhaglenni yn cael ei gyfeirio at ardaloedd Cymunedau`n Gyntaf, Dechrau’n Deg a chymunedau eraill dan anfantais yng Nghymru, lle mae diffyg cymwysterau neu sgiliau gwan o ran llythrennedd, iaith neu rif ymlith llawer o`r rheini/gofalwyr.

 

  • Mae arian Chwarae a Iaith yn cael ei dargedu mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol. Mae`r rhoi cyfleoedd i reini a gofalwyr ennill hyder ac i fanteisio ar y cyfleoedd hynny mewn arferion a sefyllfaoedd bob dydd i gefnogi datblygiad eu plentyn. Mae Chwarae a Iaith yn achwilio`r modd mae babanod a phlant yn dysgu drwy chwarae a thrwy  brofiadau uniongyrchol. 

 

Pwy sy`n cyflwyno rhaglenni?

 

Gall unrhyw proffesiynol yn sector y blynyddoedd cynnar gynnal rhaglen ee ymwelwyr  iechyd, arweinwyr cylch chwarae, gweithwyr cymorth i deuluoedd a gweithwyr gofal iechyd, staff ysgolion a.y.y.b Parau i dargedu ysgolion i ddefnyddio’r rhaglen fel rhaglan trosglwyddo.

Llawer o’r ysgolion yn ffyddlon gan gynnig IaCh yn dymhorol i’r teuluoedd a’u plant y tymor cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser.

Cyfarfodydd yn y tair ardal y sir yn dal i gael ei weithredu i rannu problemau a syniadau ac i rannu arfer dda, 

Dal i weithio ar y cyd gyda Dechrau’n Deg, yn enwedig yn ysgolion yn yr wyth ardal benodol.

Yn ystod y tymor diwethaf, ni'r tîm IaCh, yn cydweithio gyda’r tîm  Rhaglenni Teulu. Dwi’n cysylltu gyda’r ysgolion yn gyntaf i wneud yn siŵr maent â diddordeb i gymryd rhan  cyn i un o’r tîm Rhaglenni Teulu gysylltu â’r pennaeth i drefnu dyddiadau addas

 

Enwau rhai o’r ysgolion sy’n defnyddio’r raglan fel Rhaglen Trosglwyddo yw:-

Saron, Penygroes, Parc-y rhun, Teilo Sant, Cross Hands, Ysgol Y Castell, Gorslas, Y Felin, Richmond Park, Dafen, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Brynsaron,Brynsierfel, Burry Port Infs, Dewi Sant, Hendy Gwyn, Lakefield, Llangunnor,Myrddin, Pembrey, Richmond Park, Tycroes, Y Dderwen,Y Ddwylan, Llanllwni, St. Mary’s Caerfyrddin, Llanddarog, Y Bedol, Trimsaran, Maes Y Morfa, Llandybie, Drefach, Dafen,Bryn,Meithrinfa Rhydaman.

Adnoddau ar gyfer cynnal y rhaglenni

Datblygwyd amrywiaeth o adnoddau i gefnogi`r broses o gyflwyno rhaglenni

ee llyfrau canu, ffeiliau lliwgar a deniadol i’r teuluoedd, tystysgrifau, ayyb

Arweinwyr yn dosbarthu gwahanol adnoddau priodol e.e. can ‘Het 3 Chornel’,Hicori dicori doc, Mi welais Jac Y Do, Dau gi bach yn mynd i’r coed, Adeiladu ty bach123, Un bys, dau fys, tri bys yn dawnsio, ayyb.

Mae gen i het dri chornel

Mae gen i het dri chornel,
Tri chornel sydd i’m het;
Os nad oes iddi dri chornel,
Nid honno yw fy het.
Hicori, dicori, doc,
Llygoden lan y /I fyny’r cloc,
Mae’n taro un (dau, tri),
I lawr â hi,
Hicori, dicori, doc
(Tic, toc, tic, toc.)


Mi welais Jac y Do,
Yn eistedd ar ben to,
Het wen ar ei ben,
A dwy goes bren,
Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho


Dau gi bach yn mynd i’r coed,
Esgid newydd ar bob troed,
Dau gi bach yn dŵad adref wedi colli un o’u sgidiau,
Dau gi bach.


Adeiladu tŷ bach un dau tri,
To ar ei ben a dyna ni,
Sbïo mewn drwy’r ffenest,
Beth welwn ni,
Llygoden fach yn cysgu yn y tŷ,
Llygoden fach yn cysgu yn y tŷ,
Llygoden fach yn deffro i ffwrdd â hi.


Un bys, dau fys, tri bys yn dawnsio,
Pedwar bys, pump bys, chwech bys yn dawnsio,
Saith bys, wyth bys, naw bys yn dawnsio,
Deg bys yn dawnsio’n llon.Hefyd, mae posteri ChaI ar gael i hysbesebu’r sesiynnau.

LAP poster.doc

Sign In