Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Dogfennau Canllawiau Cenedlaethol 
 
Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru
Mae’r Fframwaith Sgiliau wedi’i ddatblygu â’r nod o ddarparu arweiniad a chyngor ynghylch dilyniant a pharhad mewn meddwl, cyfathrebu, TGCh a rhif ar gyfer dysgwyr o 3 i 19 oed a thu hwnt. Nid yw’n fwriad i’r fframwaith hwn fod yn fframwaith cwricwlwm, ond y mae’n nodi’r angen i’r sgiliau yma gael eu gwreiddio’n gadarn ym mhrofiadau dysgwyr ym mhob agwedd ar eu dysgu. Mae’r Fframwaith Sgiliau yn sail i fframwaith y Cyfnod Sylfaen, ac mae’n defnyddio iaith sy’n cyd-fynd â’r hyn a ddefnyddir mewn datganiadau sy’n ymwneud â Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen fel bod y ddau fframwaith yn cefnogi ac yn atgyfnerthu’i gilydd.
Fframwaith Sgiliau 3-19 0ed.pdf

Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru
Mae’ Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed wedi’i gynllunio fel fframwaith cynyddol sy’n rhychwantu pedair blynedd, er mwyn ateb anghenion amrywiol pob plentyn, gan gynnwys y rhai sydd ar gam datblygu cynharach a’r rhai sy’n fwy galluog.  Mae saith maes dysgu wedi cael eu pennu yn y fframwaith i ddisgrifio cwricwlwm priodol ar gyfer cefnogi datblygiad plant a’u sgiliau. Mae’r meysydd dysgu yma yn cyd-fynd â’i gilydd i ddarparu dull trawsgwricwlaidd o greu cwricwlwm perthnasol ac ymarferol. Mae datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol plant wrth wraidd y Cyfnod Sylfaen, a dylid datblygu’r rhain ym mhob agwedd ar y cwricwlwm.
Fframwaith Cyfnod Sylfaen.pdf

Canllawiau Proffil Datblygiad Plentyn (Anstatudol)
Mae’r Proffil Datblygiad Plentyn yn nodi camau datblygol plant ifanc ar draws y Cyfnod Sylfaen hynny yw o dair i saith oed. Mae angen i ymarferwyr ddeall sut y bydd plant yn datblygu a chynllunio cwricwlwm priodol sy'n ystyried y sgiliau sydd eu hangen ar blant i fod yn ddysgwyr hyderus ac annibynnol. Dylai’r ddarpariaeth ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen fod yn briodol i'w cam dysgu yn hytrach na chanolbwyntio'n unig ar y deilliannau sy’n gysylltiedig ag oedran sydd i'w cyflawni. Wrth gynllunio’r ddarpariaeth rhaid ystyried hefyd y rhwystrau rhag chwarae, dysgu a chyfranogi sy’n deillio o anawsterau corfforol, synhwyraidd, emosiynol, cyfathrebu neu ddysgu.
Proffil datblygiad plentyn.pdf
Sign In