Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Asbestos (Dosbarth A) – Taflen y Cwrs

Cwrs:

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Asbestos (Dosbarth A)

Lleoliad:

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad(au):

08, 15 Hydref 2015

Cost:

£25 yr un

Amser:

09:30-12:30

Hyd:

Hanner diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Unrhyw rai mewn ysgolion y gallai eu gwaith arwain at darfu'n ddamweiniol ar asbestos neu ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos. Byddai hyn fel arfer yn cynnwys gofalwyr a rheolwyr safle. 

Beth yw'r amcanion?

Sicrhau bod unrhyw rai a allai darfu ar asbestos yn ystod ei waith arferol, neu sy'n goruchwylio'r gweithwyr hynny, yn cael y lefel gywir o wybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant fel y gallant weithio'n ddiogel ac yn alluog heb risg iddynt hwy eu hunain nac eraill.

Yn ystod y cwrs ymdrinnir â'r meysydd canlynol:

  • Priodweddau asbestos a'i effaith ar iechyd, gan gynnwys y risg uwch o ddatblygu canser yr ysgyfaint ar gyfer gweithwyr asbestos sy'n ysmygu
  • Y mathau, y defnyddiau a'r tebygolrwydd o gael asbestos a deunyddiau asbestos mewn adeiladau a pheiriannau
  • Y gweithdrefnau cyffredinol ar gyfer ymdrin ag argyfwng, e.e. os bydd llwch asbestos yn cael ei ryddhau heb reolaeth yn y gweithle
  • Sut i osgoi'r perygl o ddod i gysylltiad ag asbestos
  • Trefniadau Rheoli Asbestos Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o ddigwyddiad yn gysylltiedig ag asbestos a'r canlyniadau a allai beryglu iechyd disgyblion, staff neu eraill.

Hefyd bydd hyn yn helpu'r ysgol i gydymffurfio â'i gofynion o dan Reoliadau Rheoli Asbestos 2015.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk


Click 
 HERE to access the online application form

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In