Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Taflen y Cwrs

Cwrs:

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Lleoliad:

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad(au):

02,03,04 Chwefror 2016

Cost:

£135 yr un

Amser:

09:30-16:30

Hyd

Tri diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Unrhyw un sydd wedi'i enwi'n ddarparwr cymorth cyntaf mewn ysgol - mae'r cymhwyster hwn yn angenrheidiol ar gyfer staff sy'n rheoli gweithgareddau risg uwch yn unig fel arfer. Mae hyn fel arfer yn seiliedig ar y tebygolrwydd o anafiadau mwy difrifol. Gallai hyn gynnwys staff sy'n ymwneud â chwaraeon, gwyddoniaeth a gweithgareddau awyr agored.

Fel rhan o'r cymhwyster hwn bydd angen mynd ar gwrs gloywi deuddydd bob tair blynedd i gynnal yr achrediad.

Beth yw'r amcanion?

Rhoi gwybodaeth a sgiliau i staff ynghylch:

  • Rheoli'r trefniadau Cymorth Cyntaf yn eu hysgol
  • Adnabod a rheoli claf yn effeithiol hyd nes y bydd y gwasanaethau brys neu rywun cymwys arall yn cymryd drosodd
  • Adnabod a rheoli amrywiaeth o anafiadau ac afiechydon
  • Rheoli'r llwybr anadlu
  • Anadlu a dadebru gan gynnwys adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR)
  • Adnabod a thrin amrywiaeth o afiechydon a chyflyrau (gan gynnwys llewygu, anaffylacsis, sioc, llosgiadau, cyflyrau epileptig, trawiad ar y galon ac asthma)
  • Ymdrin â chlwyfau a gwaedu
  • Rheoli pecynnau cymorth cyntaf a darparu deunyddiau cymorth cyntaf
  • Adnabod a thrin toresgyrn
  • Adnabod a thrin anafiadau meinwe feddal

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Cynorthwyo ysgolion i reoli cleifion yn effeithiol ac yn ddiogel gan gynnwys anafiadau ac afiechydon yn yr ysgol. Hefyd bydd hyn yn helpu'r ysgol i gydymffurfio â'i gofynion o dan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In