Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

IOSH - Rheoli'n Ddiogel mewn ysgolion –  Taflen y Cwrs

Cwrs:

IOSH - Rheoli'n Ddiogel mewn ysgolion

Lleoliad:

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad(au):

17,18,24,25 Tachwedd 2015

Cost:

£95 yr un

Amser:

09.30a.m. –16.30p.m.

Hyd:

4 diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Penaethiaid ac eraill mewn ysgolion sy'n gyfrifol am reoli iechyd, diogelwch a lles. Mae'r Awdurdod Lleol yn argymell yn gryf fod pob pennaeth yn dod i'r hyfforddiant hwn.

Beth yw'r amcanion?

Mae'r cymhwyster hwn sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol yn rhoi i benaethiaid ac eraill y wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i adnabod eu cyfrifoldebau iechyd, diogelwch a lles ac i ddatblygu a gweithredu gweithdrefnau rheoli risg effeithiol.

Ymdrinnir â'r meysydd allweddol canlynol yn ystod y pedwar diwrnod:

  • Deall eich rolau a'ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch
  • Cymhwyso mewn modd ymarferol ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol
  • Adnabod peryglon allweddol o ran iechyd a diogelwch mewn ysgolion
  • Cyflwyniad i asesiadau risg a mesurau effeithiol o ran rheoli risg mewn ysgolion
  • Datblygu, gweithredu a chynnal systemau rheoli diogelwch effeithiol er mwyn lleihau damweiniau, anafiadau ac afiechydon
  • Gweithredu a chynnal systemau monitro sy'n mesur effeithiolrwydd systemau rheoli iechyd a diogelwch
  • Egwyddorion ymchwilio'n effeithiol i ddamweiniau

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy arholiad amlddewis sy'n cynnwys cymysgedd o gwestiynau byr ac amlddewis yn ogystal â chyflwyno aseiniad ar sail gwaith.

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Cynorthwyo penaethiaid ac eraill i ddatblygu a chynnal trefniadau effeithiol er mwyn rheoli risg mewn ysgolion a chydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol presennol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In