Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

IOSH - Rheoli'n ddiogel mewn ysgolion (gloywi) - Taflen y Cwrs

Cwrs:

IOSH - Rheoli'n Ddiogel mewn Ysgolion (Gloywi)

Lleoliad:

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad(au):

13, 20 Hydref 2015 a 06, 19 Ebrill 2016

Cost:

£35 yr un

Amser:

09.30. –16.30.

Hyd:

Un diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Penaethiaid ac eraill sy'n gyfrifol am reoli iechyd, diogelwch a lles mewn ysgolion ac sydd wedi mynychu cwrs Rheoli'n Ddiogel IOSH yn flaenorol.

Beth yw'r amcanion?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i benaethiaid ac eraill adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau yr oeddent wedi eu datblygu ar y cwrs Rheoli'n Ddiogel IOSH a gwella iechyd a diogelwch a'r trefniadau rheoli risg yn eu hysgolion.

Ymdrinnir â'r meysydd allweddol canlynol yn ystod y pedwar diwrnod:

  • Deall eich rolau a'ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch
  • Darparu arweiniad iechyd a diogelwch effeithiol
  • Meithrin diwylliant cadarnhaol o ran diogelwch
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol
  • Adnabod a rheoli'r peryglon allweddol o ran iechyd a diogelwch yn y maes yr ydych yn gyfrifol amdano

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy arholiad amlddewis sy'n cynnwys cymysgedd o gwestiynau byr ac amlddewis.

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd y cwrs hwn yn helpu penaethiaid ac eraill i ddarparu arweiniad effeithiol ym maes iechyd a diogelwch a hefyd i ddatblygu a chynnal diwylliant cadarnhaol o ran iechyd a diogelwch yn eu hysgolion. Effaith hyn fydd lleihau damweiniau, anafiadau ac afiechydon ymhlith staff ac eraill, lleihau'r tebygolrwydd o erlyniadau troseddol a lleihau'r tebygolrwydd o hawliadau sifil a'u canlyniadau. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In