Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfwng yn y Gwaith – Taflen y Cwrs

Cwrs:

Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfwng yn y Gwaith

Man Cynnal:

Gellir cynnal yr hyfforddiant yn yr ysgol sy'n gwneud cais amdano.

Dyddiad(au):

Caiff y dyddiadau eu trefnu ar gais gan yr ysgol.

Cost:

£365 fesul cwrs (12 o bobl)

Amser:

09.30 - 16.30

Hyd:

Un diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Unrhyw un sy'n cael ei enwebu yn Ddarparwr Cymorth Cyntaf mewn ysgolion sydd â disgyblion o dan 4 oed.

Fel rhan o'r cymhwyster hwn bydd angen mynychu cwrs gloywi bob tair blynedd er mwyn cadw'r achrediad.

Beth yw'r amcanion?

Rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth, hyder a sgiliau i ymgeiswyr er mwyn iddynt allu gwneud Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng yn y Gwaith yn brydlon ac yn effeithlon.

Mae'n darparu gwybodaeth a sgiliau i staff er mwyn:

•    Adnabod salwch plentyndod; llid yr ymennydd, crŵp, y frech goch ac ati

•    Rheoli rhywun sy'n anymwybodol: plant a babanod

•    Adfywio plant a babanod

•    Cynllunio ar gyfer argyfyngau cymorth cyntaf sy'n ymwneud â phlant a babanod

•    Delio ag argyfyngau sy'n ymwneud â phlant a babanod

•    Delio â phlant a babanod sy'n tagu

•    Delio â phlant a babanod sydd wedi torri asgwrn

•    Delio â phlant a babanod sydd ag anafiadau pen, gwddf ac asgwrn cefn

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Cefnogi ysgolion i reoli mewn modd diogel ac effeithiol ddisgyblion ac eraill sydd wedi cael anafiadau neu sy'n dioddef o salwch.

Bydd hyn hefyd yn helpu'r ysgol i gydymffurfio â gofynion Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 a Llywodraeth Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In