Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Goruchwyliwr Amddiffyniad rhag Ymbelydredd - Taflen y Cwrs

Cwrs:

Goruchwyliwr Amddiffyniad rhag Ymbelydredd

Lleoliad:

Parc Dewi Sant

Dyddiad(au):

Trefnir hyfforddiant ar gais

Cost:

£90 yr un

Amser:

09:30-12:30 neu 13:30-16:30

Hyd:

Hanner diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r cwrs ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sydd wedi eu dynodi'n Oruchwylwyr Amddiffyniad rhag Ymbelydredd ar gyfer eu hysgol. Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n dal y cymhwyster hwn ei ddiweddaru bob 5 mlynedd.

Beth yw'r amcanion?

Ystyried y gofynion cyfreithiol y mae'n rhaid i ysgolion eu bodloni o ran ymbelydredd ïoneiddio a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth yn yr ysgol, a thrafod hefyd y protocolau diogelwch priodol sydd eu hangen ar gyfer arddangosiadau ac arbrofion gwyddoniaeth perthnasol yn yr ysgol.
 

Yn ystod y cwrs ymdrinnir â'r meysydd canlynol fel rheol:

  • Rôl yr Ymgynghorydd/Swyddog/Goruchwylydd Amddiffyniad rhag Ymbelydredd
  • Pwysigrwydd diogelwch mewn gwaith ymarferol o ran pynciau Ffiseg Niwclear.
  • Sut mae trin y ffynonellau ymbelydredd yn ddiogel.
  • Amrywiol arddangosiadau a fydd yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ddiogelwch.
  • Sut i wneud profion gollyngiad.
  • Sut i gael gwared â ffynonellau ymbelydrol dieisiau.
  • Lle i gael cyngor ac arweiniad cymwys pan fydd angen.

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd yn rhoi gwybodaeth i'r rhai sy'n bresennol am sut i ddatblygu a chynnal trefniadau rheoli effeithiol er mwyn rheoli ffynonellau ymbelydredd yn eu hysgol yn ddiogel gan gynnwys sut i'w defnyddio'n ddiogel mewn arbrofion ac arddangosiadau.

Bydd hyn yn helpu'r ysgol i gydymffurfio â'i gofynion o dan Reoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 1999.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In