Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Rheoli Straen mewn ysgolion – Taflen y Cwrs

Cwrs:

Rheoli Straen mewn Ysgolion

Man Cynnal:

Gellir cynnal y gweithdai yn yr ysgol sy'n gwneud cais am yr hyfforddiant.

Dyddiad(au):

Caiff y gweithdai hyn eu trefnu yn ôl yr angen.

Cost:

£95 fesul gweithdy + chostau teithio o Gaerfyrddin ar gyfradd o £0.45 y filltir.

Amser:

Yn unol â chais yr ysgolion

Hyd:

Hanner diwrnod

Tiwtor:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Penaethiaid ac eraill yn yr ysgol sydd â chyfrifoldeb dros reoli iechyd, diogelwch a lles.

Beth yw'r amcanion?

Darparu gwybodaeth a sgiliau i benaethiaid ac eraill er mwyn iddynt adnabod ac asesu pethau a allai achosi straen yn y gweithle yn eu hysgolion ac adnabod a lleddfu effeithiau straen ar dimau ac unigolion.

Ymdrinnir â'r meysydd allweddol canlynol yn ystod y gweithdy:

  • Deall straen a'i effaith ar unigolion a sefydliadau
  • Y persbectif cyfreithiol o ran rheoli straen
  • Egwyddorion rheolaeth ac asesiadau straen effeithiol
  • Technegau effeithiol ar gyfer rheoli straen mewn timau ac ymysg unigolion
  • Y cymorth sydd ar gael i benaethiaid a staff - mewnol ac allanol

 

Sut y bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth?

Lleihau'r lefelau absenoldeb salwch mewn ysgolion sy'n cael eu priodoli i straen cysylltiedig â gwaith drwy gefnogi Penaethiaid ac eraill i ddatblygu a chynnal trefniadau effeithiol er mwyn adnabod a rheoli'r ffactorau sy'n cyfrannu at straen ymysg unigolion a thimau.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Eddie Cummings - 01267 246180 neu

ECummings@sirgar.gov.uk

 

 

 

 

 

Cliciwch  YMA i gyrraedd y ffurflen archebu ar-lein

Sign In