Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Dogfennau 
Fframwaith_Sgiliau_TGCh_Sir_Gar.pdf


Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 yng Nghymru.pdf

Lefel 1
Bydd y disgyblion, gyda chymorth, yn archwilio gwahanol fathau o wybodaeth a gedwir ar systemau TGCh.
Byddant yn defnyddio TGCh i symud gwrthrychau ar sgrîn at ddiben a ddiffinnir, a byddant yn defnyddio geiriau a lluniau i gyfleu syniadau.
Byddant yn defnyddio’r rhyngrwyd/technolegau cysylltiedig yn ddiogel, gyda chymorth.
Byddant yn ymwybodol o TGCh yn eu byd. Byddant yn adnabod y gwahanol rannau sy’n perthyn i system gyfrifiadurol.

Lefel 2
2

Bydd y disgyblion yn ystyried, yn creu ac yn cyfleu gwybodaeth a syniadau mewn gwahanol ffurfiau gan ddefnyddio testun, delweddau, lluniau a sain.
Byddant yn darganfod gwybodaeth o ffynhonnell benodol ac yn ei defnyddio i ateb cwestiynau syml.
Bydd y disgyblion, â rhywfaint o gymorth, yn bwydo gwybodaeth i mewn i gofnod.
Byddant yn archwilio effeithiau gwneud newidiadau mewn modelau neu efelychiadau.
Bydd y disgyblion yn storio ac yn adalw gwaith â rhywfaint o gymorth.
Byddant yn ymwybodol o’r defnydd a wneir o TGCh yn y byd mawr y tu allan.

Lefel 3

Bydd y disgyblion yn dechrau trefnu eu tasg ac yn defnyddio TGCh i greu, trefnu, addasu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau. Byddant yn darganfod gwybodaeth o ystod o ffynonellau penodol, a byddant yn defnyddio TGCh i chwilio, didoli a/neu raffio data er mwyn dilyn llwybrau ymholi syml. Bydd y disgyblion yn deall sut y mae newid un newidyn yn effeithio ar newidyn arall mewn modelau neu efelychiadau. Byddant yn storio ac yn adalw gwaith yn annibynnol. Bydd y disgyblion, gyda chymorth, yn anfon ac yn cael gwybodaeth yn electronig. Byddant yn deall y defnydd a wneir o ystod o ddyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu.

Lefel 4
Bydd y disgyblion yn cynllunio eu tasg yn fras ac yn cyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau wrth iddynt greu a datblygu eu syniadau, a byddant yn gwneud hynny ag ymdeimlad o ddiben a chynulleidfa.
Byddant yn defnyddio TGCh i ddethol gwybodaeth berthnasol o ystod o ffynonellau penodol, a byddant yn sylweddoli bod gwybodaeth a data o ansawdd gwael yn arwain at ganlyniadau annibynadwy.
Bydd y disgyblion yn dechrau gwirio dilysrwydd data. Byddant yn ychwanegu ac yn addasu cofnodion mewn cronfeydd data.
Byddant yn defnyddio TGCh i archwilio patrymau a chysylltiadau.
Byddant yn gwneud rhagfynegiadau syml ynghylch sut y mae newid un newidyn yn effeithio ar newidyn arall mewn modelau neu efelychiadau.
Byddant yn anfon ac yn cael gwybodaeth yn electronig.
Bydd y disgyblion yn trafod rhai o’r materion sy’n codi o ddefnyddio TGCh ac yn trafod materion sy’n ymwneud â diogelwch ar y rhyngrwyd, a byddant yn dechrau llunio barn amdanynt.
Byddant yn defnyddio’r rhyngrwyd/technolegau cysylltiedig yn ddiogel yn unol â chanllawiau penodol.
Bydd y disgyblion yn rheoli eu gweithle’n effeithlon.
Byddant yn dangos ymwybyddiaeth o swyddogaethau sylfaenol caledwedd a meddalwedd.

Lefel 5

Bydd y disgyblion yn cynllunio eu tasgau ar gyfer diben a chynulleidfa.
Byddant yn cyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau wrth iddynt greu, mireinio a datblygu eu syniadau a’u gwybodaeth eu hunain.
Bydd eu cyflwyniadau yn addas i’w diben, a byddant yn diwallu anghenion eu cynulleidfa arfaethedig.
Byddant yn chwilio am wybodaeth ac yn ei dethol o ystod o ffynonellau gan ystyried ei pherthnasedd, ei hygrededd a’i chywirdeb.
Bydd y disgyblion yn creu eu cronfeydd data eu hunain ac yn chwilio neu’n didoli ar fwy nag un maes er mwyn dilyn llwybrau ymholi penodol.
Byddant yn creu eu modelau neu eu hefelychiadau eu hunain ac yn ymchwilio i effaith newid data.
Byddant yn defnyddio TGCh i anfon a chael ffeiliau yn electronig.
Bydd y disgyblion yn llunio barn am faterion sy’n codi o ddefnyddio TGCh, a byddant yn ymwybodol o’r peryglon sydd ynghlwm wrth gamddefnyddio’r rhyngrwyd/technolegau cysylltiedig.
Byddant yn adnabod goblygiadau defnyddio rhwydweithiau.

Lefel 6
Bydd y disgyblion yn cynllunio eu tasgau’n fanwl ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd penodol.
Byddant yn defnyddio TGCh i greu a mireinio eu gwaith, gan ddefnyddio gwybodaeth o ystod o ffynonellau a chydnabod yr angen am wahanol arddulliau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.
Byddant yn defnyddio TGCh i wirio cywirdeb a hygrededd, drwy gymharu gwybodaeth o wahanol ffynonellau a gwneud dewisiadau i ddiwallu anghenion diben neu gynulleidfa benodol.
Byddant yn defnyddio cronfeydd data er mwyn dilyn llwybrau ymholi cymhleth a dod i gasgliadau.
Byddant yn defnyddio modelau neu efelychiadau sy’n fwyfwy cymhleth, a byddant yn amrywio’r rheolau oddi mewn iddynt ac yn profi rhagdybiaethau.
Bydd gan y disgyblion farn am faterion sy’n codi o ddefnyddio TGCh, a byddant yn gwybod am y peryglon sydd ynghlwm wrth gamddefnyddio’r rhyngrwyd/technolegau cysylltiedig.

Lefel 7
Bydd y disgyblion yn cynllunio’n annibynnol ar gyfer gwahanol ddibenion a chynulleidfaoedd gan glustnodi adnoddau a ffynonellau.
Byddant yn mireinio eu dewis o wybodaeth ddethol i gyd-fynd ag anghenion diben neu gynulleidfa benodol.
Bydd y disgyblion yn adnabod manteision a chyfyngiadau gwahanol raglenni, a byddant yn dewis ac yn defnyddio cyfleusterau TGCh addas.
Byddant yn cynllunio cronfa ddata ac yn gwneud dewisiadau priodol o fewn rhaglen trafod data gan ddefnyddio’i swyddogaethau arbenigol.
Byddant yn cynllunio modelau a gweithdrefnau cyfrifiadurol, â newidynnau, i ddiwallu anghenion penodol.
Bydd gan y disgyblion farn ddeallus am faterion cyfreithiol a materion eraill sy’n codi o ddefnyddio TGCh yn y byd ehangach.
Byddant yn defnyddio’r rhyngrwyd/technolegau cysylltiedig yn ddiogel ac yn annibynnol.

Lefel 8
Bydd y disgyblion yn cynllunio’n annibynnol ar gyfer diben penodol ac yn mireinio’r cynlluniau yng ngoleuni datblygiadau.
Byddant yn llunio barn ddeallus am wybodaeth ddethol gan werthuso ei hygrededd, ei chywirdeb a’i pherthnasedd i ddiben a chynulleidfa.
Bydd y disgyblion yn cynllunio ac yn gweithredu systemau TGCh i’w defnyddio gan eraill.
Byddant yn creu cyflwyniadau ar gyfer pobl eraill i ateb gofynion penodol.
Byddant yn trafod y materion cymdeithasol, economaidd, moesegol a moesol sy’n codi mewn perthynas â TGCh, a byddant yn gwneud hynny mewn modd deallus.

Perfformiad Eithriadol

Bydd y disgyblion yn gwerthuso pecynnau meddalwedd a modelau cyfrifiadurol cymhleth.
Byddant yn dadansoddi’r sefyllfa y datblygwyd y pecynnau a’r modelau ar ei chyfer, a byddant yn asesu eu heffeithlonrwydd, eu priodoldeb a pha mor hawdd ydynt i’w defnyddio, gan awgrymu ffyrdd posibl o’u mireinio.
Bydd y disgyblion yn cynllunio, yn gweithredu ac yn cofnodi systemau i’w defnyddio gan eraill, gan ragfynegi rhai o’r canlyniadau a allai godi wrth eu defnyddio.
Wrth drafod eu defnydd hwy a defnydd pobl eraill o TGCh, byddant yn cysylltu eu dealltwriaeth o nodweddion technegol systemau gwybodaeth â gwerthfawrogiad o effeithiau ehangach y systemau hynny ar faterion cymdeithasol, economaidd, moesegol a moesol.
Sign In