Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Cerddoriaeth 

Cerddoriaeth - Newyddion


Cerddorion Ifanc Dyfed 2013

Llongyfarchiadau i Lily Whitehurst, feiolinydd 18 oed o Sir Benfro, ar ennill Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Dyfed 2013. Yn ail oedd  Epsie Thompson o Lanelli ar y ffliwt, gyda Grady Hassan o Borth yng Ngheredigion yn drydydd ar y tiwba. Y ddau offerynnwr arall a gyfrannodd at rownd derfynol wych yn Rhos y Gilwen ar Fawrth 24ain oedd Charlie Kind o Feidrim ar y sielo, a Thomas Mathias o Aberystwyth ar y feiolin. Cafodd y pum perfformiwr ifanc glod uchel gan y beirniaid - Andrew Wilson Dickson, Nigel Seaman a Rhys Taylor.

Y noson cyn y rownd derfynol uchod cafwyd Cyngerdd Dathlu i gloi proses Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed 2012-13 - eto yn Rhos y Gilwen. Perfformiodd pedwarawd lleisiol ‘Farthingale’ deuddeng darn gan gyfansoddwyr ifanc o’r tair sir, gan gynnwys tri o Sir Gaerfyrddin - Ffion Boyeson o Ysgol Emlyn, Emily Wright o Gaerfyrddin (yn astudio yn y ‘Birmingham Conservatoire’) a Rhodri Williams o Lanelli (yn astudio ym Mhrifysgol Hull). Gyda Peter Reynolds ar ei flwyddyn olaf fel cyfansoddwr preswyl, creodd pob un o’r 12 ddarnau hollol wreiddiol oedd yn amlygu sgil a chreadigrwydd.


Arweiniad Ofsted - arsylwi gwersi cerdd

Mae’r ddogfen yn amlinellu Egwyddorion Allweddol mewn tri maes:

  1. cynllunio, paratoi a dechrau:
  2. addysgu, dysgu ac asesu;
  3. samplau o waith, a chyfranogiad ehangach.

Wedi’r egwyddorion ceir Cwestiynau Allweddol i’r arsylwr eu hystyried mewn gwers.
Mae Ofsted yn pwysleisio nad offer ar gyfer arolygu na rheoli perfformiad yw’r llyfryn hwn. Ei fwriad yw datblygu ymwybyddiaeth arweinyddion o’r hyn sy’n gwneud gwers gerdd effeithiol, a sut y gall hyn fod yn wahanol i wers effeithiol mewn pynciau eraill. Ei fwriad yw cynnig man cychwyn i sgyrsiau rhwng athrawon cerdd a’u rheolwyr.Cystadleuaeth Addysg y Tŷ Opera Brenhinol

Llongyfarchiadau i Dafydd Davies, disgybl blwyddyn 7 yn Ysgol Bryngwyn, ar gael ei ddewis fel un o ddeg i ennill Cystadleuaeth Ffanffer y Tŷ Opera Brenhinol. Roedd dros 300 o ymgeiswyr dros Brydain Fawr. Roedd cyfansoddiad Dafydd yn waith dosbarth a grëwyd fel rhan o gwricwlwm blwyddyn 7 Ysgol Bryngwyn.
Bydd Dafydd nawr yn mynychu gweithdy yn y Tŷ Opera Brenhinol ar Ebrill 23ain. Bydd yn cwrdd â’r cyfansoddwr Duncan Chapman ac aelodau o gerddorfa’r Tŷ Opera Brenhinol. Pwrpas y gweithdy fydd datblygu ffanffer Dafydd ymhellach ar gyfer recordiad gan y gerddorfa lawn ym mis Mai, a pherfformiad cyhoeddus o’r darnau buddugol ar Fehefin 30ain.

  

Music Nation 2012
Llongyfarchiadau i 18 o gantorion ifanc o Sir Gaerfyrddin a ymunodd gyda dros 200 o ieuenctid ledled Cymru i berfformio gyda Cherddorfa a Chorws y BBC ar Fawrth 4ydd. Rhoddodd y côr enfawr a'r gerddorfa berfformiad cyntaf darn newydd cyffrous o'r enw 'Songs of the Earth' gan Karl Jenkins, gyda'r cyfansoddwr ei hun yn arwain. Cafodd y cyngerdd o Neuadd Dewi Sant ei ddarlledi'n fyw ar Radio 3 y BBC. Roedd y cyngerdd hefyd yn cynnwys myfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a disgyblion o Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yng Nghaerdydd. Dyma oedd profiad gwych i bawb, a chyngerdd i ni fel cenedl ymfalchïo ynddo.


Arfer Dda
Cliciwch fan hyn i weld sawl fideo o arfer dda yn dilyn arolwg o addysg gerdd gan Ofsted yn Lloegr.Cynllun Cenedlaethol i Addysg Gerdd yn Lloegr
Mae 'The Importance of Music' yn amlinellu cynllun cenedlaethol ar gyfer addysg gerdd yn Lloegr. Nid oes dim byd fel hyn yn bodoli yng Nghymru! 


Adroddiad Adolygiad Cerdd Cymru
Cliciwch fan hyn am gopi o'r adroddiad ac am ymateb y Gweinidog.


Making more of music - Ofsted
Dyma ddau lyfryn defnyddiol iawn i athrawon - un ar gyfer y cynradd ac un i’r uwchradd. Mae Ofsted wedi ymateb i arolwg diweddar o’r pwnc yn Lloegr drwy greu continwwm sy’n enghreifftio sut i symud o’r boddhaol i’r rhagorol mewn agweddau allweddol. 
Cynradd

Uwchradd

 

 

Sign In