Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Adnoddau 


Datblygu Llythrennedd a Rhifedd drwy Gerddoriaeth - datganiad


Cyfansoddwr Ifanc Dyfed 2012 - Llyfryn Ysgrifennu i'r Llais


Portffolio Asesu Cyfnod Allweddol 3

Cliciwch fan hyn i gael copi o ddisgrifiadau lefel CA3 wedi eu trefnu o dan benawdau canu, perfformio ar offerynnau, cyfansoddi a gwerthuso.

 

Datblygu Sgiliau Cyfansoddi yng Nghyfnod Allweddol 3 - hunan arfarnu

Dyma daflen y gall adrannau cerdd ei ddefnyddio wrth arfarnu sut y maent yn datblygu sgiliau cyfansoddi yng Nghyfnod Allweddol 3

 

Cyfansoddi ar gyfer Chwe Phiano

Dyma gopi o'r llyfryn a ddosbarthwyd yng ngweithdy Cyfansoddwr Ifanc Dyfed 2010 i ddisgyblion TGAU a Safon Uwch.

 

Gwefannau Defnyddiol

Nid yw AALl Sir Gaerfyrddin yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan allanol.

Cymdeithasau Pynciol
 • Cliciwch fan hyn am wefan CAGAC, Cymdeithas Addysg Gerdd Awdurdodau Cymru.
 • Cliciwch fan hyn am wefan 'Cymdeithas Addysgwyr Cerdd Prydain Fawr - Music Mark'
Cerddor a Chyfansoddwr Ifanc Dyfed
 • Cliciwch fan hyn am wefan Cerddor a Chyfansoddwr Ifanc Dyfed - gan gynnwys enghreifftiau clywedol. Mae ochr Gymraeg y wefan i ddilyn yn y dyfodol agos.
Adnoddau Cyffredinol
 • Cliciwch fan hyn am wefan CânSing, ein menter canu genedlaethol yma yng Nghymru.
 • Syrcas Gerdd yw adnodd y BBC i blant Cyfnod Allweddol 2
 • Mae gwefan Hwb Cymru yn cynnwys nifer gynyddol o adnoddau cyffrous ar gyfer y dosbarth - o'r Cyfnod Sylfaen i'r Chweched Dosbarth.
 • Mae 'Audio Network' yn cynnig catalog ar-lein o gerddoriaeth wreiddiol wedi'i gyfansoddi ar gyfer ffilm, teledu, hysbysebion, a'r cyfryngau.
 • Mae 'Learn Listening Online' yn adnodd rhyngweithiol o'r Alban i helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau gwrando a'u gwybodaeth.
 • Teaching Music
 • Cliciwch fan hyn am wefan sy'n cynnig detholiadau o adnoddau gwrando ar-lein.
 • Cliciwch fan hyn ar gyfer NUMU, gwefan ddiogel ar gyfer plant ac ieuenctid o 5 - 19 oed sy’ n caniatau iddynt lwytho i fyny a chyhoeddi cerddoriaeth ar y we a chael mynediad i gerddoriaeth a phrosectau o ysgolion eraill
 • Cliciwch fan hyn am wefan sy'n rhannu syniadau ynglŷn â'r defnydd o TGCh yn CA3 - gan gynnwys cysylltiadau a gwefannau eraill
 • Cliciwch fan hyn am wefan gydag adnoddau cerdd.
 • Cliciwch fan hyn am Musicteachers.co.uk
 • Cliciwch fan hyn am wefan i lwytho i lawr ffeiliau midi yn rhad am ddim heb freindal
 • Cliciwch fan hyn am ddewis da o adnoddau TGAU, Uwch Gyfrannol a Lefel A
 • Cliciwch fan hyn am fywgraffiadau nifer o gyfansoddwyr
 • Cliciwch fan hyn am wefan sy'n cynnwys ffeiliau midi di-ri o gyfeiliant caneuon amrywiol - pop, roc, clasurol a sioeau cerdd
Copïau o gerddoriaeth
 • Cliciwch fan hyn am wefan sy'n cynnig trefniannau a darnau i gerddorfeydd ac ensemblau ysgol am bris rhesymol
 • Cliciwch fan hyn am wefan lle gallwch lwytho i lawr gerddoriaeth am bris rhesymol iawn

 

Adnoddau Cwricwlaidd

Mae'r Map Sgiliau Diwygiedig yn enghreifftio sgiliau sy'n datblygu wrth i blant fynd o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnodau Allweddol 2 a 3. Mae'r sgiliau'n ymddangos o dan bedwar pennawd - perfformio ar offerynnau, canu, cyfansoddi a gwerthuso. Y sgiliau hyn felly fydd yn sylfaen i 'Amcanion Dysgu' o fewn Cynlluniau Gwaith. Gall adrannau cerdd uwchradd a'r ysgolion cynradd o fewn eu teulu hefyd ddefnyddio'r sgiliau a adnabyddir ar gyfer y pontio fel man cychwyn i geisio sicrhau gwell dilyniant a pharhad o'r cynradd i'r uwchradd.

Sign In