Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Archif Newyddion 

Cynhadledd Addysg Grefyddol - Rhannu arfer dda yn y Cyfnod Sylfaen - Mehefin 2007

“Cynhadledd wych, mor gynhwysfawr.  Hyfryd oedd gweld cymaint o arfer dda mewn un diwrnod.”

“Diwrnod gwerthfawr tu hwnt – rwy’n methu aros i ddefnyddio’r syniadau a’r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth.”

Dyma sylwadau dau o athrawon a fynychodd y gynhadledd uchod a gynhaliwyd ym mis Mehefin ac a ariannwyd gan y Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.  Ei phwrpas oedd dathlu a rhannu arfer dda yn addysg grefyddol sy’n digwydd ar hyn o bryd mewn dosbarthiadau derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2, ac yn ogystal, ysbrydoli athrawon i ddarparu addysg grefyddol o’r ansawdd gorau ar gyfer eu disgyblion.  Roedd y gynhadledd hefyd yn rhoi gwybodaeth am addysg grefyddol yng nghwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a fydd yn dechrau ym mis Medi 2008.
Yn dilyn sesiwn rhagarweiniol gan Mary Parry, ymgynghorydd cysylltiol Addysg Grefyddol y sir, ar natur a lle addysg grefyddol o fewn Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, treuliodd aelodau’r gynhadledd weddill y dydd mewn pedwar gweithdy o’u dewis.  Darparwyd y gweithdai hyn gan naw o athrawesau sir Gaerfyrddin.  Bu’r athrawesau hyn yn rhannu eu harfer dda a’u profiadau trwy ddisgrifio neu fodelu cyfres o weithgareddau yr oeddent wedi eu darparu yn yr ystafell ddosbarth. Hefyd, dangosont enghreifftiau o waith plant, ffotograffau, arteffactau, adnoddau, ayyb.  Buont yn sôn am ymateb y plant ac am sut mae’r gweithgareddau wedi codi diddordeb, brwdfrydedd a dealltwriaeth y plant yn ogystal â gwella eu sgiliau a’u hagweddau. Cyfrannodd grŵp bach o blant mewn dau o’r gweithdai.   Roedd cyfle hefyd i aelodau’r gynhadledd ofyn cwestiynau a rhannu eu syniadau a’u hesiamplau o arfer dda eu hunain.

I gael adroddiad ar y gynhadledd ynghyd â syniadau ymarferol ac adnoddau i ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth, Cliciwch YmaSign In