Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Sgwad Sgwennu 


SGWAD SGWENNU HYDREF 2016 GYDA’R PRIFARDD CERI WYN JONES

Heddwch yn y gwreiddiau seimllyd,
Awel yn chwibanu'n swnllyd,
Tonnau hallt yn curo'r tafod,
Oerfel, gwlypter sydd i'w canfod.

Nos gorllewin, awyr oren,
Tonnau'n rholio dros yr Onnen,
Tro ar draws y tywod cadarn,
Traed yn drwm fel morthwyl haearn.

Gan Megan Tyler

Gweld y gwreiddiau'n 'mestyn allan
Gwynto'r sglodion yn y ffrei-pan
Clywed alaw'r gwynt yn canu
Yna hufen-iâ i'w rhannu!

Gan Megan Bryer
Sgwad Sgwennu Cymraeg Sir Gaerfyrddin yn gweithio gydag Eurig Salisbury ar Dachwedd 21ain 2015 ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant

 


Sgwad Sgwennu 17.1.15 gyda Ceri Elen Morris


Sesiynau nesaf Sgwad Sgwennu Sir Gaerfyrddin ...
Ebrill 28ain 2012 yng nghwmni Aneirin Karadog 

Sgwad Sgwennu Sir Gaerfyrddin gydag Elinor Wyn Reynolds (4.2.12) ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant

Cerddi 4-2-12.doc

Sgwad Sgwennu 4.2.12 Rhan 2

Sgwad Sgrifennu Sir Gar

Bu'r Sgwad Sgwennu Cymraeg yn cyfarfod yng Ngholeg Y Drindod Dewi Sant ar Hydref 15fed 2011 dan ofal Mererid Hopwood.


Dyma waith Beca ac Euros a gafodd eu sbarduno gan y gem rygbi y bore hwnnw.
Cymru v Ffrainc (Cwpan Rygbi’r Byd 15.10.11)

Ŵyn wedi llwyddo i gyrraedd y lladdfa,
Dim syniad o beth sydd yn dod,
Pori ar y glaswellt; ddim yn disgwyl crasfa,
Yfory ni fyddaf yn ôl.

Beca Phillips

Munudau o gewri glas yn gwthio'n erbyn y cloc,
sy'n taro fel tarw salw.
Amser wedi gwibio heibio, y munudau wedi marw.
Y cloc wedi curo y Cochion.   

Euros Owen

Pymtheg o ddagrau coch,
Sydd yn llifo i ffwrdd o'r boch.
Ar ôl y gweiddi a'r gwaed,
Maent nawr yn edrych lawr at eu traed.

Marged Smith ( Ysgol Bro Myrddin Bl.8)Ceri Wyn Jones (Sgwad Sgwennu 22.5.10)
Cerdd Cantre’r Gwaelod

Cantre’r Gwaelod

Pan fo’r môr yn mynd am adref
Pan fo’r llanw’n llai a llai;
Pan fo pyllau’n sych i’r gwaelod;
Pan fo’r traeth yn fwy na’r bae,
Y mae gwreiddiau’n dod i’r golwg
Drwy'r mwd a’r tywod llaith;
Gwreiddiau dyfnach na’r canrifoedd
Gwreiddiau sydd mor hen ag iaith.

Gwreiddiau sydd fel seren farw
Gwreiddiau tywyll, distaw, du;
Gwreiddiau sydd fel nadroedd llithrig,
Gwreiddiau’n gafael ynoch chi.
Gwreiddiau’n ffrwydro, gwreiddiau’n gweiddi
Gwreiddiau llwyd o dan y lli;
Gwreiddiau coeden Cantre’r Gwaelod,
Gwreiddiau gwlad, a’n gwreiddiau ni.

Ceri Wyn Jones ac Aelodau Sgwad Sgwennu Sir Gaerfyrddin 22/5/10
Eurig Salisbury (Sgwad Sgwennu 6.3.10)

Cerddi’r Synhwyrau

Pobl yn gwibio heibio fel gwybed,
Bwrlwm prysur pobl yn mynd ir gwaith,
Arogl pasties ffres yn dod o siop Jenkins,
Blas ceir yn yr awyr,
Pobl yn gwthio heibio,
Y stryd fel tagfa draffig.

Gan Jamie Gravell
Ysgol Maes Yr Yrfa

Ceden mawr, cadarn a thal,
Clywed sŵn adar yn canu,
Tan yn hisian drwy’r tywyllwch
Teimlo fy hunain yn crynu ag oerfel ac ofn,
Mwynhau blas siarp y creision.

Gan Aron Hughes
Ysgol Bro Myrddin

Eistedd ar y gwely cyfforddus
Ysgwyd di ddiwedd caets y parot
Arogl llogi’r cig eidion
Y cinio yn glafoerio’n fy ngheg
Rhaglen ddoniol yn fy wneud yn hapus fy myd

Gan Joseph Peace
Ysgol Bro Myrddin

Saethu heibio adeiladau tal fel cewri,
Clywed siarad mân dibwys
Arogl pretzels fel brethyn
Blasu olion y brechdanau ffres
Teimlo plastig caled y sedd odanaf

Gan Dylan Nicholas
Ysgol y Strade

Dillad drud, ffasiynol, atyniadol,
Lleisiau diamynedd, prysur,
Arogl cryf sodlau uchel, lleder,
Blas mintiau rhad wrth y til,
Teimlo defnydd ffrogiau sidanus,
Dyma fy myd bach i!

Gan Esyllt Medi Jones
Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa

Cerddaf i lawr i’r traeth a gweld mynyddoedd gwyrdd
Clywaf sŵn ysgafn yr awel yn sibrwd,
Aroglaf awyr iach glan y môr,
Blasaf halen y môr yn yr awyr las,
Teimlaf gwymon gwyrdd llithrig o dan fy nhraed.
Hapus fy myd.

Gan Sara Lloyd Daniels
Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa

Gwelaf wyrddni byd natur o’m hamgylch,
Sŵn afon yn llifo yn wyllt.
Arogl cryf yr anifeiliaid
Tra blasaf y mintiau caled yn troelli yn fy ngheg.
Teimlaf oerfel bariau metel yn pwyso yn erbyn fy nghroen

Gan Rhiannon Sewell
Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa.

Eira gwyn fel eisin ger llaw,
Côr o adar swynol.
Creadur drewllyd pedair coes,
Creision hallt yn toddi ar fy nhafod.
Lleithder y llyn dan droed,
Fy mharadwys heddychlon i.

Gan Niamh Elain
Ysgol Bro Myrddin

 

Gwelaf draethau euraidd,
Clywaf sgrechian gwylanod di-ri,
Arogli’r finegr yn llifo dros y sglodion cynnes,
Hufen iâ gwyn fel rhew,
Â’r oerfel yn oerach fyth.

Gan Mari Williams
Ysgol Y Strade

Safai’r cabanau mewn rhes fel milwyr,
Ond hedfan wneir gwylanod fel dartiau heibio
A’r gwartheg yn pori yn y gwynt ger y môr.

Nia Mererid Eyre
Ysgol Bro Myrddin

Cregyn yn cael eu chwalu gyda’r llanw,
Clywed adar yn crawcian at ei gilydd,
Gwynto’r pysgod yn cael eu dal yn y rhwydi.
Blasu’r halen y mor ar fy nhafod.
Teimlo’r oerfel yn rhewi fy nghorff.

Eirian Jones
Maes yr Yrfa

GWAITH GRŴP - CYNGHANEDD
Y PARC

Gwên ar wyneb clên
Chwerthin nerth eu hesgyrn
Traed yn tarfu’r porfa
Blas antur at ddant y plant
Gleiniau o chwys fel pys ar dalcen
Hwyl yn yr haul!

Gan Esyllt, Niamh, Rhiannon, Sara a Mari

 

DOSBARTH CELF

Bardd lluniau wrth y bwrdd
Cadeiriau dur anghyffyrddus
Pwyntio’r paent at y papur
Plant fel piranas yn cnoi pren
Dylunio â phasteli olew

Gan Dylan, Aron, Joseph, Eirian a Jamie

Elinor Wyn Reynolds (Sgwad Sgwennu 4.7.09)


Ffôn

Cysylltwr ffrindiau
Ciwb botymau
Helpwr siaradus
Cyfaill plastig.

Fflur Evans

  Dagrau

Ffrwydrad o dristwch
Halltiwr tafodau
Llosgwr bochau
Negesydd y galon.

Niamh Elain – Bro Myrddin

Dilëydd

Dilëwr camgymeriadau
Rhoddwr ail-gyfle
Trigolyn y cas pensilie
Cymar y pensil.

Miriam Hedd Williams

 

Pili Pala

Ysbryd tenau lliwgar
Patrymwr cymesur
Lindys ar adain
Sugnwr neithdar
Disgynnwr ar flodau
Ffrind llawn lliwiau.

Nia Eyre – Bro Myrddin

Pridd

Tyfwr llysiau
Daliwr traed
Crëwr bywyd
Hen ddyn y byd.

Elin Price – Maes Yr Yrfa

 

Bwrdd

Coesau anifail metel
Daliwr pwysau’r byd
Canolfan llenwi boliau
Cynorthwyydd gwaith.

Cerys Thomas – Dyffryn Aman

Câs Pensil

Cwpwrdd symudol
Help llaw’r dosbarth
Trigolyn bag ysgol
Ffrind adnoddau.

Mari Williams – Strade

 

Ffenestr

Rhoddwr awyr iach
Cysgodwr rhag oerni
Llygad y byd tu allan
Llwybr golau naturiol.

Lena Salini – Dyffryn Aman

Lamp

Ceidwad golau
Offerynnwr trydanol
Milwr yr ystafell
Cynheuwr syniadau.

Rhiannon Sewell – Maes Yr Yrfa

 

Llyfr

Cynhwysydd geiriau
Cynhyrchwr emosiynau
Grëwr gwahanol fydau
Adroddwr storïau.

Jamie

Haul

Golau’r byd
Y brif seren
Goleuni’r nef
Ceidwad y golau.

Esyllt Medi Jones

 

Modrwy

Disgleiriwr prydferth
Llygad y bys
Tynnwr sylw’r llygad
Meddwl ei fod yn bwysig.

Lowrhi Francis

Cwpan

Cynhwysydd clustiog
Tsieina te byddar
Cerflun llonydd y bwrdd
Corff bregus, cyfaill bisgedi.

Delyth Davies – Bro Myrddin

 

Cot

Lloches o’r glaw
Amddiffynnwr rhag y gwynt
Gwresogydd y cnawd
Cymydog yr ymbarél.

Siân Angharad Morgan – Strade

Ysgol

Daliwr disgyblion
Byd y plant
Gwacter wedi machlud
Calon cymdeithas.

Dylan Nicholas – Strade

 

Llygad

Cannwyll y corff
Glo yn y canol
Fflachiwr emrallt
Gwyliwr y cyfan.

Tom Cooze – Dyffryn Aman

Pêl rygbi

Cylch wedi’i gywasgu
Wy nad yw’n torri
Dioddefwr ciciau
Trybowndiwr caeau
Ffrwydrwr torfeydd.

Joseph Peace – Bro Myrddin

   Sign In