Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Datblygiad Proffesiynol Parhaol  

 

‘Mae model ADY yn cydnabod bod datblygiad proffesiynol ar ei fwyaf pwerus pan fydd yn canolbwyntio ar hyfforddi a mentora;ymarfer myfyriol;ymchwil gweithredu a chymryd rhan mewn CDP. Disgwylir i’r holl ymarferwyr yng Nghymru i ddefnyddio’r dulliau hyn i fynd i’r afael â’u hanghenion datblygu proffesiynol.’

‘Rydym yn awyddus i annog newid diwylliannol yn y dull o DPP i ffwrdd oddi wrth fuddsoddi mewn cyrsiau “unwaith ac am byth” a thuag at ffurfiau mwy effeithiol o DPP’

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a Grant Amddifadedd Disgyblion 2012-13. Canllawiau. Llywodraeth Cymru (Mawrth 2012)


Diagram 1: Profiadau proffesiynol
 

GEY a GAD yw’r modd pennaf o gynnal tair blaenoriaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru (LlC) ar gyfer ysgolion:

  • Gwella safonau mewn llythrennedd;
  • Gwella safonau mewn rhifedd; a
  • Lleihau effaith tlodi ar gyflawniad addysgol

Mae Ebrill 2012 yn nodi dechrau’r ail flwyddyn pan fydd ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia yn parhau i ddefnyddio cyllid GEY i wella canlyniadau ar gyfer dysgwyr mewn perthynas â’r tair blaenoriaeth cenedlaethol.

Mae’r GAD newydd sy’n dod i rym yn Ebrill 2012 yn cael ei osod i atgyfnerthu bwriad Llywodraeth Cymru i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy ddefnyddio arian tuag at fentrau Ysgol gyfan/Teulu wedi’i anelu at les disgyblion o gefndir difreintiedig yn ogystal â rhaglenni wedi’u targedi’n uniongyrchol. Mae canllawiau LlC yn datgan yn glir ‘tra bod y GAD yn grant newydd ar wahân rhaid iddo fodoli law yn llaw â GEY – am y rheswm hyn mae’n rhaid i brosesau’r ALl/consortia ar gyfer y grant hwn fod ynghlwm â’u trefniadau GEY’. Mae’r ALl o’r farn bod yr egwyddor hon yr un mor berthnasol i brosesau’r ysgolion a’r Teulu.

Am y testun llawn o ganllawiau LlC sy’n ymwneud â GEY a GAD cliciwch ar y ddolen ganlynol:

Cynlluniau Gwariant Ysgol
Dyffryn Aman 2012-13
Bro Myrddin 2012-13
Bryngwyn 2012-13
Coedcae 2012-13
Cwm Gwendraeth 2012-13
Dyffryn Taf 2012-13
Emlyn 2012-13
Glanymor 2012-13
Gogledd y Sir 2012-13
Pantycelyn 2012-13
Uwchradd y Frenhines Elisabeth 2012-13
Sant Ioan Llwyd 2012-13
Strade 2012-13
Tregib 2012-13
Mae’r ddogfen hon yn adeiladu ar gyfarwyddyd a gynhyrchwyd gan yr ALl yn ystod cyflwyno GEY yn 2011 i gynorthwyo Grwpiau Llywio Penaethiaid y Teulu mewn cyfarfodydd cynllunio cychwynnol. Mae hefyd yn datblygu arweiniad a ddarperir i Arweinyddion DPP a CDP y Teulu yn ystod 2011 o ran eu rolau a’u cyfrifoldebau wrth gefnogi gweithrediad blaenoriaethau GEY. Yn ogystal â chanllawiau newydd mewn perthynas â GAD, mae elfen newydd bellach yn yr arweiniad yn ymwneud â rôl Arweinyddion System Ardal arfaethedig DPP

Bwriad y canllawiau yma sydd wedi eu diweddaru yw i gynorthwyo ysgolion i gynllunio, cyfathrebu, monitro a gwerthuso gweithrediad GEY a GAD yn ystod 2012-13 gyda phwyslais cryfach ar fesur canlyniadau y ddau grant o ran cyflawniad disgyblion mesuradwy

I weld dogfen gyfarwyddyd yr ALl cliciwch ar y ddolen ganlynol:Mae’r Gwasanaeth Gwella Ysgolion wedi llunio Cyfeirlyfr sy’n rhoi crynodeb o’r CDP a’r rhwydweithiau proffesiynol mae ysgolion yn cysylltu â hwynt. Mae hefyd yn rhestru aelodaeth CDP y Teulu, gan gynnwys arweinyddiaeth CDP yn ogystal â manylion am Arweinyddion DPP y Teulu a Swyddogion Cyswllt ALl y Teulu. Mae’r cyfeirlyfr hefyd yn:

  • Rhestru rolau a chyfrifoldebau holl rhanddeiliaid y CDP;
  • Dangos sut y gall rolau a chyfrifoldebau gyfateb i’r Safonau Proffesiynol diwygiedig, ac;
  • Ymgorffori manylion am CDP traws-Deulu gan gynnwys Arweinyddion Cymunedau Dysgu Uwchradd Canol a rhwydweithiau Ysgol Arbennig/Unedau sydd ynghlwm

Dylai’r Cyfeirlyfr gael ei ystyried fel dogfen weithiol a fydd yn parhau i gael ei diweddaru gyda chefnogaeth Arweinyddion System y Teulu a’r Ardal, a bydd yn parhau i esblygu fel adnodd i gynorthwyo wrth wneud cysylltiadau a rhannu arferion o fewn ac ar draws Teuluoedd ac ysgolion.

I weld y Cyfeirlyfr cliciwch ar y ddolen ganlynol:


Yn ogystal â gwella addysgu a dysgu drwy gyswllt cryfach rhwng safonau proffesiynol, rheoli perfformiad a datblygiad proffesiynol parhaus, mae Adolygiad Cymru Gyfan wedi cydnabod bod angen:

  • cryfhau’r cyfraniad y mae pob aelod o weithlu’r Ysgol yn ei wneud i addysgu a dysgu,
  • datblygu sgiliau arwain yn gynyddol i adlewyrchu cwmpas ehangach o gyfrifoldebau arweinyddiaeth a ddelir gan ymarferwyr,
  • myfyrio yn rheolaidd ar eu harfer gan ddefnyddio disgrifiadau arfer a gytunwyd arnynt yn genedlaethol, ac fel rhan o’r broses hon, nodi meysydd i’w datblygu ymhellach, a
  • cymryd rhan mewn profiadau proffesiynol, (gweler diagram 1: Profiadau Proffesiynol) fydd yn arwain at ddatblygiad pellach yn y meysydd a nodwyd, yn seiliedig ar dystiolaeth o arfer effeithiol

Mae LlC hefyd yn cydnabod y dylai’r model ADY ddarparu ffocws gydol-gyrfa ar wella effeithiolrwydd ymarferwyr gan gynnwys DPP sy’n cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o ddatblygiad proffesiynol gofynnol (gorfodol) a’r gweithgareddau datblygiad proffesiynol a gytunwyd. Mae’r model yn cydnabod ymhellach y cynnydd mewn cyfrifoldebau arweinyddiaeth gyda’r angen i ddatblygu sgiliau arwain trwy ganolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol.


Diagram 2: Datblygiad a Dilyniant Gyrfa


 

Sign In