Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Rheoli Perfformiad 

"Yn dilyn yr adolygiad o Safonau Proffesiynol, DPP a Rheoli Perfformiad yr ydym yn datblygu un system syml, gyson gan gynnwys continwwm o safonau proffesiynol a fframwaith ar gyfer datblygiad proffesiynol, a ategir gan drefniadau rheoli perfformiad cadarn. Dylai'r elfennau rhain weithio gyda'u gilydd fel system gydlynol i annog gwell safonau addysgu "

 

Daeth Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) i rym yn ystod mis Ionawr 2012 gan ddisodli’r rheoliadau blaenorol a gyflwynwyd yn 2002. Mae LlC yn ystyried y newidiadau i’r system Rheoli Perfformiad fel un o elfennau allweddol o agenda ddiwygio ehangach sy’n cysylltu trefniadau rheoli perfformiad gyda blaenoriaethau gwelliant ar lefel ysgol ac yn genedlaethol. Dadleuir bod y rheoliadau newydd hefyd yn ‘rhoi cyfle i athrawon i fyfyrio ar eu harfer eu hunain, trafod y cymorth sydd angen arnynt i wella eu harfer ac i gasglu tysiolaeth eu datblygiad proffesiynol mewn ffordd strwythuredig trwy gydol eu gyrfa’ trwy:

  • Canolbwyntio amcanion rheoli perfformiad ar gyfer athrawon a phenaethiaid ar safonau proffesiynol a blaenoriaethau fel llythrennedd a rhifedd
  • Darparu disgrifiad clir o’r dystiolaeth sydd ei hangen i fod yn sail i broses adolygu rheoli perfformiad ar gyfer athrawon a phenaethiaid
  • Darparu proses safonedig i leihau amrywiant;
  • Sefydlu gofyniad i gynnal cofnod adolygu a datblygu ymarfer, gan fanylu ar y gweithgareddau datblygiad proffesiynol a wnaed;
  • Sefydlu trefniadau symlach i sicrhau bod trafodaethau rheoli perfformiad y pennaeth yn rhan o’r ddeialog ehangach gyda’r awdurdod lleol ynglŷn â gwella ysgolion;
  • Bydd aelodaeth yr awdurdod lleol o banel gwerthuso y pennaeth yn darparu cymorth mwy penodol ar gyfer cyrff llywodraethu.
Sign In