Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Fframwaith Hunan Adolygu TGCh 

1. Cynnydd a Chyflawniad

Meddyliwch am ddysgwyr mewn dosbarthiadau, pynciau a blynyddoedd gwahanol yn eich ysgol.

I ba raddau mae’r defnydd o TGCh wedi cael effaith gadarnhaol ar gynnydd a chyflawniad dysgwyr? Mewn geiriau eraill a fyddai’r dysgwyr wedi gwneud llai o gynnydd a chyflawni llai pe na fydden nhw’n gallu defnyddio TGCh?

2. Gallu TGCh

Meddyliwch am gynnydd a chyflawniad dysgwyr mewn perthynas â’u gallu TGCh.

A yw’r dysgwyr i gyd yn gwneud cynnydd da wrth ddatblygu a chymhwyso eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o TGCh mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau?

3. Dysgu dysgwyr

Meddyliwch am sut mae’r dysgwyr yn dysgu mewn gwahanol ddosbarthiadau, pynciau a blynyddoedd.

A yw TGCh yn helpu dysgwyr i ddysgu’n fwy effeithiol yn y dosbarth a thu hwnt iddo? Mewn geiriau eraill a yw’r defnydd o TGCh a wna’r disgyblion yn yr ysgol a thu allan i’r ysgol yn eu helpu nhw i ddod yn ddysgwyr gwell?

4. Ansawdd yr addysgu

Meddyliwch am yr athrawon a’r staff cymorth yn eich ysgol.

I ba raddau mae’r dysgu wedi dod yn fwy effeithiol o ganlyniad i TGCh?

5. Effeithiolrwydd y sefydliad

Meddyliwch am eich ysgol fel sefydliad a’r bobl sy’n gweithio ynddi.

I ba raddau mae’r defnydd o TGCh yn helpu i wella arferion gwaith ac yn gwneud eich ysgol yn fwy effeithiol ac effeithlon?

6. Partneriaethau

Meddyliwch am sut rydych chi’n cyfathrebu ac yn ymwneud â rhieni/gwarcheidwaid.

I ba raddau y defnyddir TGC i gyfoethogi’r bartneriaeth â rhieni/gwarcheidwaid? A yw hyn yn effeithiol wrth gynnwys rhieni/gwarcheidwaid yn llawnach ym mywyd yr ysgol ac wrth gefnogi gwaith dysgu eu plant?

7. Gweledigaeth a strategaeth

Meddyliwch am beth mae eich ysgol yn ceisio’i gyflawni wrth ddefnyddio TGCh.

Oes gweledigaeth gytûn yn bodoli ar gyfer y ffordd y bydd TGCh yn gwella ansawdd, dysgu, addysgu a rheolaeth eich ysgol? Ydych chi’n dilyn strategaeth a fydd yn sicrhau bod hynny’n cael ei gyflawni?

8.Arweinyddiaeth ac arloesi.

Meddyliwch am yr arweinyddiaeth sy’n bodoli ar bob lefel yn eich ysgol.

A yw’r arweinwyr yn creu diwylliant lle mae’r staff yn cael eu hannog i ddatblygu arferion newydd gan ddefnyddio TGCh, i fyfyrio ar ddeilliannau ac i rannu arloesi da ar gyfer eu mabwysiadu’n ehangach?

9. Adnoddau TGCh

Meddyliwch am adnoddau TGCh yr ysgol yn cynnwys caledwedd, meddalwedd a dysgu digidol a rheolaeth yr adnoddau hynny.

A yw’r adnoddau’n ddigonol o ran nifer, ansawdd, dibynadwyedd ar argaeledd i’ch helpu chi i gyflawni gweledigaeth a dyheadau’r ysgol ar gyfer TGCh?

10. Diogelwch

Meddyliwch am y dysgwyr, staff ac eraill sydd â mynediad i systemau TGCh yr ysgol.

A oes strategaeth e-ddiogelwch glir a dealladwy yn bodoli sy’n sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer y defnydd o TGCh? A yw’r dysgwyr a’r staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ac a yw nhw’n ymddwyn yn addas wrth ddefnyddio TGCh yn yr ysgol a thu hwnt?

The Self Review Framework

Dogfennau Word a PDF. Cliciwch yma.


Am rhagor o fanylion, cysylltwch a: 
Damian Donnelly (dd@ysgolcccc.org.uk)
neu
Greg Morgan (grmorgan@carmarthenshire.gov.uk)Hunan adolygu ar AmdroMae’r teclyn am ddim hwn, sydd ar gael ar-lein, yn rhoi cyfle i ysgolion adolygu eu polisïau a’u harferion eDdiogelwch, a gwneud gwelliannau angenrheidiol.
Mwy...

Sign In